ஆயிரம் கலை கண்ட

அருள்மொழியே வாழி

டாக்டர் இரா. நாகசாமி

பொருளடக்கம்

அகெடமி
 1. முகவுரை
 2. முன்னுரை
 3. அருள்மொழி: ஆயிரம்
 4. அருண்மொழியின் குழந்தைப் பருவம்
 5. சுந்தர சோழரின் மறை
 6. உத்தம சோழர்
 7. அருண்மொழியின் திருமணம்
 8. இராஜராஜன் முடிசூடல்
 9. வெற்றிகள்
 10. திருமுறை காணல்
 11. புத்த பிக்குகள் வருகை
 12. தஞ்சைப் பெருங்கோயில் எடுத்தல்
 13. இராஜராஜனின் செயல்திறன்
 14. இராஜராஜ சோழன் முடிசூடிய திருநாள்
 15. திருக்கோயிலூர்ப் பாட்டு
 16. தேவார ஓவியம்
 17. இராஜராஜீச்வரத்தில் பறையறை
 18. நூலாசிரியர்
 19. அகெடமி