சுந்தரமூர்த்தி சரிதம்

நாட்டிய இலக்கியம்

டாக்டர் இரா. நாகசாமி

பொருளடக்கம்

அகெடமி
  1. கடவுள் வாழ்த்து
  2. முகவுரை
  3. சுந்தரமூர்த்தி சரிதம்
  4. 1. தடுத்தாட்கொண்ட வள்ளல்
  5. 2. பரவையின் காதல்
  6. அகெடமி