சுந்தரமூர்த்தி சரிதம் நாட்டிய இலக்கியம் டாக்டர் இரா. நாகசாமி சுந்தரமூர்த்தி சரிதம் பொருளடக்கம் | சுந்தரமூர்த்தி சரிதம்
கடவுள் வாழ்த்து (விருத்தம்) உலகெலாம் உணர்ந்து ஓதற்கரியவன் நிலவுலாவிய நீர்மலி வேணியன் அலகில் சோதியன் அம்பலத்தாடுவான் மலர்ச்சிலம்படி வாழ்த்தி வணங்குவாம்.
பொருளடக்கம் | சுந்தரமூர்த்தி சரிதம்