சதாசிவரூபம் மூலமும் உரையும்
சீகாழிச் சட்டநாதவள்ளலார் அருளிச்செய்தது
மதராஸ் ரிப்பன் அச்சியந்திரசாலை, 87, தம்புசெட்டி வீதி, சென்னை.
1917

முகவுரை
சிறப்புப்பாயிரம்
சதாசிவரூபம் மூலமும் உரையும்